Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

00:31
7466 cac2
Reposted fromfollow follow viaGunToRun GunToRun
irmelin
00:31
irmelin
00:30
Reposted frombluuu bluuu viatoolong toolong
irmelin
00:30
9858 6736 500
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viamagolek22 magolek22
irmelin
00:29
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna
irmelin
00:29
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viawiksz wiksz
irmelin
00:29
0045 7df7 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viawiksz wiksz
irmelin
00:29
irmelin
00:27
irmelin
00:25
7183 af98 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
irmelin
00:25
4603 ef42
Reposted fromniewychowana niewychowana viawiksz wiksz
00:25
irmelin
00:25
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viawiksz wiksz

January 14 2018

irmelin
16:52
irmelin
16:52
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
irmelin
12:19
irmelin
12:16
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
irmelin
11:46
3989 18c4 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaistsoeasy istsoeasy
irmelin
00:39
6182 549a 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSenyia Senyia

January 13 2018

18:09
8381 9f9c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl