Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

irmelin
20:59
irmelin
20:58
“Walczyłem już z wieloma chorobami. Napotkałem jednak na tę nieuleczalną. Choruję na Ciebie i nie umiem się z Ciebie wyleczyć (…) Cholera, umrę na Ciebie.”
— Mateusz Szulc
Reposted frombeatkazz beatkazz viapengin pengin
irmelin
20:58
4130 8010 500
Warsaw, I love you more and more
Reposted fromohhh ohhh viapengin pengin
irmelin
20:57
2433 81f6
Reposted fromtfu tfu viamemesjasz memesjasz
20:57
3685 1bf6 500

mulchling:

momsouls:

Where’s the rest of his body!!!!!!

Don’t let him sit on the edge it’s not safe >:(

image

let him be……………………… he’s having fun

Reposted fromthekunstisme thekunstisme viaRekrut-K Rekrut-K
irmelin
20:22
9219 1345 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viatishka tishka
irmelin
20:21
6515 7d25
Reposted fromfungi fungi viatishka tishka
20:21
irmelin
20:21
Reposted fromredsth redsth viatishka tishka
irmelin
20:20
irmelin
20:20
7286 a9ab
irmelin
20:20
irmelin
20:19
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
irmelin
20:19
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaiamsuperwoman iamsuperwoman
irmelin
20:19
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
irmelin
20:19
0621 bf25
irmelin
20:19
irmelin
20:19
irmelin
20:19
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
20:18
7826 7312 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatutus tutus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl