Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

irmelin
08:22
4700 8de0 500
Reposted frombudas budas
irmelin
08:22
irmelin
08:21
5472 987c 500
Reposted frombudas budas
irmelin
08:20
irmelin
08:19
4484 9d8b 500
Reposted fromtichga tichga viacieniolubek cieniolubek
irmelin
08:19
Przez całe życie ludzie będę próbowali osłabić twoją wiarę w siebie. Kiedy tak się zdarzy, przypomnij sobie, że dopną swego tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. Krocząc przez życie, zawsze trzymaj wysoko uniesioną głowę i nie zatrzymuj się. Nigdy nie pozwól nikomu odebrać sobie wiary w siebie, bo to naprawdę jest wszystkim, co posiadasz.
— Sherry Argov
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead vianecropixie necropixie

April 18 2018

irmelin
22:07
1571 aa51
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianikotyna nikotyna
22:06
8488 8bbb

The Cat From Outer Space (1978)

irmelin
22:05
4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood viaPoranny Poranny
irmelin
22:04
3135 2c0b 500
Reposted fromPoranny Poranny
irmelin
22:04
0353 5b46 500
Reposted fromseaweed seaweed viaEtnigos Etnigos
irmelin
22:04
3388 9ea5
Reposted fromEtnigos Etnigos
irmelin
22:03
3392 c1a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
irmelin
22:03
4085 cb1a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
irmelin
22:03
4090 af45 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
irmelin
21:59
3393 dca5
Reposted fromEtnigos Etnigos vianutt nutt
irmelin
21:55
6660 7035
Reposted fromEtnigos Etnigos vianutt nutt
irmelin
21:55
6375 a349 500

Poszukiwaczka zaginionej arki...?

irmelin
21:55
irmelin
21:55
Reposted fromabsolem absolem viayoann yoann
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl