Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

irmelin
15:17
6124 b0e2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajethra jethra
irmelin
15:17
irmelin
15:17
2847 fa95 500
Reposted fromtichga tichga viapamparejra pamparejra
irmelin
15:16
4077 ea61
Reposted fromretaliate retaliate viajethra jethra
irmelin
15:16
1813 5d13 500
Reposted fromhagis hagis viasleepingsickness sleepingsickness
irmelin
15:15
No i jacyż oni są, ci dwudziestoletni ludzie, którzy przegrali już wszystko, zrezygnowali ze wszystkiego i biernie oczekują na dalsze ciemne i niepotrzebne życie. Tragiczni czy komiczni? Może jedno i drugie? Oni są słabi; nie tragiczni i nie śmieszni, tylko tragicznie, przeraźliwie słabi.
— Marek Hłasko
irmelin
15:15
2645 8363 500
Reposted fromsosna sosna viapamparejra pamparejra
irmelin
15:14
0142 a644
Reposted fromiminlove iminlove viaporanny poranny
irmelin
15:14
3517 73ad 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viasybka sybka
irmelin
15:13

January 16 2017

irmelin
22:45
2709 bc71
Reposted frommeem meem viacherishcherry cherishcherry
irmelin
22:45
Ale może wynika to z naszej natury, bo my kobiety, niestety, częściej niż mężczyźni tracimy kontakt z rozumem. Jesteśmy strasznie emocjonalne.
— Maria Czubaszek
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
irmelin
22:45
irmelin
22:45
irmelin
22:43
irmelin
22:42
4395 c8cc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
irmelin
22:42
Reposted fromdreamadream dreamadream viaszydera szydera
irmelin
22:41
8762 d6d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadangel dangel
irmelin
22:41
Na wspólną radość, na chleb powszedni, na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym, na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę i przebaczenie wybieram Ciebie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
irmelin
22:41
Tak powstała subtelna więź, której istnienie uświadomiłem sobie dopiero wtedy, kiedy została nagle zerwana.
— J. Conrad "Jądro Ciemności"
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadangel dangel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl