Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

irmelin
08:10
3553 cb63
irmelin
08:10
3586 0fbc
irmelin
08:10
9980 673d
Reposted fromtfu tfu viajanuschytrus januschytrus

April 22 2018

irmelin
19:40

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
Reposted fromfreedomlover freedomlover viafindmyway findmyway
irmelin
19:38
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway
irmelin
18:27
6092 1373
Reposted fromxawery xawery
irmelin
18:27
6066 daa1
Reposted fromxawery xawery
irmelin
18:26
1773 2349
Reposted fromxawery xawery viadefinicjamilosci definicjamilosci
irmelin
18:15
0464 9a29 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaLazhward Lazhward
irmelin
18:08
8873 03b7 500
Reposted fromtichga tichga vianiezwyykla niezwyykla
irmelin
18:08
irmelin
18:07
irmelin
18:05
Reposted fromPoranny Poranny
irmelin
18:05
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
irmelin
18:05
2273 03dd
Reposted frompulperybka pulperybka viaPoranny Poranny
irmelin
18:03
0450 ca6c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
irmelin
18:02
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny
irmelin
18:02
6676 914b
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
18:02
6684 9d64
Reposted fromkarahippie karahippie
irmelin
18:00
6687 010c
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl