Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

irmelin
21:12
3264 82fa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaczinok czinok
19:50
2340 3a4d
irmelin
19:48
4020 ab86 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
19:43
0483 adaf 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
19:43
0683 e157 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
19:42
2332 39e0
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
19:42
0485 28f6 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viacavebear cavebear
19:40
0695 394c 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viacavebear cavebear
irmelin
19:40
2592 2f4d
Reposted fromEtnigos Etnigos viafireaway fireaway
irmelin
19:40
2564 e8f4
Reposted fromEtnigos Etnigos viafireaway fireaway
irmelin
19:40
2679 e2a2
Reposted fromMatalisman Matalisman viakapitandziwny kapitandziwny
irmelin
17:40
1465 ce88
Reposted fromadkagar adkagar viaGunToRun GunToRun
17:40
0047 f054 500
irmelin
17:39
irmelin
17:39
1502 5e8f 500
Reposted fromnutt nutt viaNothingIsTrue NothingIsTrue
irmelin
17:38
2628 4d29
Reposted fromEtnigos Etnigos
irmelin
17:38
2630 8921
Reposted fromEtnigos Etnigos
irmelin
17:37
7290 9a63
Reposted fromEtnigos Etnigos
irmelin
14:42

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
irmelin
14:41
Reposted fromFlau Flau viacieniolubek cieniolubek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl